특수문자
특이한 감성 특수문자 모음집이에요.

얼굴
ᐧ༚̮ᐧ𖠌(・᷄˓˳・᷅)ᑊ ˒̫̮ ᑊ(ꔷ̥̑.̮ꔷ̥̑)( ◡̉̈ )​˙ ͜ʟ˙ᯅ̈Ꙭ̮Ꙭ̯Ꙭ̫=͟͟͞͞Ꙭ̮=͟͟͞͞Ꙭ̯=͟͟͞͞Ꙭ̫・ิĹ̯・ิॱଳ͘ ᵔᴥᵔ˘̴͈́ꈊ˘̴͈́˙ꈊ˙ᵕ᷄≀ ̠˘᷅·८·،،̲⸝ဗီူ⸜。·͜·。⋆◡̎⋆ꗯ̤̮ꗯ͈̮ꗯ̤̥ꗯ͈̥ꗯ̤̻ꗯ͈̻ꗯ̤̫ꗯ͈̫ꗯ̤̯ꗯ͈̯ꗯ̤̱ꪔ̤̥ꪔ̤̫ꪔ̤̮ꪔ̤̯ꪔ̤̱ꪔ̤̻ꪔ͈̥ꪔ͈̫ꪔ͈̫͚ꪔ͈̮ꪔ͈̯ꪔ͈̱ꪔ̤͓ꪔ͈͓ᙏ̤̮ᙏ͈̮ᙏ̤̥ᙏ͈̥ᙏ̤̻ᙏ͈̻ᙏ̤̫ᙏ͈̫ᙏ̤̯ᙏ͈̯ᙏ̤̱ᙏ͈̱ᙏ̤̫͚ᙏ͈̫͚ᙏ̤͓ᙏ͈͓ო̤̮ო͈̮ო̤̥ო͈̥ო̤̻ო͈̻ო̤̫ო͈̫ო̤̯ო͈̯ო̤̱ო̤͓ო͈͓ო̤̜ო̤̹ო͈̜ო͈̹ˁ῁̭ˀˁ῁̮ˀˁ῁̱ˀˁ῁̥ˀˁ῁̼ˀˁ῁̩ˀˁ῁̬ˀˁ῁̯ˀˁ῁̰ˀˁ῁͓ˀ⎝⍢⎠⎝ᑒ⎠⎝⍥⎠⎝㋡⎠ᵕ̈́⺣̤̬⺣̤̮⺣͈̮⺣̤̥⺣͈̥⺣̤̻⺣͈̻⺣͈̫⺣̤̯⺣͈̯⺣̤̱⺣̤͓⺣͈͓⺣̤̹⺣̤̹⺣͈̜⺣͈̹⚯̮⚯̯⚯̫ᜊ̆ ̆ ᶻ ᶻ ᶻᜊ̽ ̽ᜊ⃰ ⃰ᜊ͌ ͌ᜊ̊ ̊ᜊ͛ ͛ᜊ̑ ̑( ͒_̆ ͒ )( ͒_̇ ͒ )( ͒_̈ ͒ )( ͒_̉ ͒ )( ͒_̊ ͒ )( ͒_̌ ͒ )( ͒_̎ ͒ )( ͒_̒ ͒ )( ͒_̓ ͒ )( ͒_̆ ͒ )( ͒_̕ ͒)◟̊◞̊◟́◞̀◟̄◞̄◟̑◞̑◟̆◞̆◟ͯ◞ͯ̀⁽ᵕ̈⁾ ́꒰⍢꒱꒰⍣꒱꒰⍤꒱꒰⍥꒱꒰⍨꒱꒰⍩꒱꒰⍢꒱ ༘*꒰⍣꒱ ༘*꒰⍤꒱ ༘*꒰⍥꒱ ༘*꒰⍨꒱ ༘*꒰⍩꒱ ༘*◡̈⃝✩‧₊◡̈⋆*⌣̈⃝⍢⃝⍣⃝⍤⃝⍥⃝◡̈⃝⠒̫⃝⌓̈⃝⍨⃝⍩⃝∵⃝⌵̈⃝𐂊☹︎☺︎☺︎ີ☺︎ັꉂ☺︎ᵎᵎᵎ🥺ྀི☺︎ིྀ☻ີ☻ັ*⸌☻ັ⸍*ꉂ☻ᵎᵎᵎ◡̈⋆*☻໊*೨⋆*✩ʕتʔʕت̫ʔʕت̫͡ʔʕ¨̮ʔ◡̈◡̎⋅⌣⋅◠̈⁔̈⌒̈⌒̎×͜×.͜.·͜·ʚဝိူɞüÜت¨̮̟͟⛄︎☃︎ѶӪӫ𖠓𖨆💁ᩚ—̳͟͞͞💁ᩚ˗ˋˏ💁ᩚˎˊ˗💁🏻ᩚ—̳͟͞͞💁🏻ᩚ˗ˋˏ💁🏻ᩚˎˊ˗💁🏽ᩚ—̳͟͞͞💁🏽ᩚ˗ˋˏ💁🏽ᩚˎˊ˗💁🏾ᩚ—̳͟͞͞💁🏾ᩚ˗ˋˏ💁🏾ᩚˎˊ˗💁🏿ᩚ—̳͟͞͞💁🏿ᩚ˗ˋˏ💁🏿ᩚˎˊ˗💁‍♂️ᩚ—̳͟͞͞💁‍♂️ᩚ˗ˋˏ💁‍♂️ᩚˎˊ˗💁🏻‍♂️ᩚ—̳͟͞͞💁🏻‍♂️ᩚ˗ˋˏ💁🏻‍♂️ᩚˎˊ˗💁🏼‍♂️ᩚ—̳͟͞͞💁🏼‍♂️ᩚ˗ˋˏ💁🏼‍♂️ᩚˎˊ˗💁🏽‍♂️ᩚ—̳͟͞͞💁🏽‍♂️ᩚ˗ˋˏ💁🏽‍♂️ᩚˎˊ˗💁🏾‍♂️ᩚ—̳͟͞͞💁🏾‍♂️ᩚ˗ˋˏ💁🏾‍♂️ᩚˎˊ˗💁🏿‍♂️ᩚ—̳͟͞͞💁🏿‍♂️ᩚ˗ˋˏ💁🏿‍♂️ᩚˎˊ˗💁‍♀️ᩚ—̳͟͞͞💁‍♀️ᩚ˗ˋˏ💁‍♀️ᩚˎˊ˗💁🏻‍♀️ᩚ—̳͟͞͞💁🏻‍♀️ᩚ˗ˋˏ💁🏻‍♀️ᩚˎˊ˗💁🏼‍♀️ᩚ—̳͟͞͞💁🏼‍♀️ᩚ˗ˋˏ💁🏼‍♀️ᩚˎˊ˗💁🏽‍♀️ᩚ—̳͟͞͞💁🏽‍♀️ᩚ˗ˋˏ💁🏽‍♀️ᩚˎˊ˗💁🏾‍♀️ᩚ—̳͟͞͞💁🏾‍♀️ᩚ˗ˋˏ💁🏾‍♀️ᩚˎˊ˗💁🏿‍♀️ᩚ—̳͟͞͞💁🏿‍♀️ᩚ˗ˋˏ💁🏿‍♀️ᩚˎˊ˗👦🏻ྀི👩🏻ྀི🧒🏻ྀི👧🏻ྀི👶🏻ྀི👩🏻‍🦱ྀི👩🏻‍🦰ྀི🧑🏻‍🦰ྀི👱🏻‍♀ྀི👩🏻‍🦳ྀི🧑🏻ྀི👨🏻ྀི🧑🏻‍🦱ྀི👨🏻‍🦱ྀི👨🏻‍🦰ྀི👱🏻ྀི👱🏻‍♂ྀི🧑🏻‍🦳ྀི👨🏻‍🦳ྀི👩🏻‍🦲ྀི🧑🏻‍🦲ྀི👨🏻‍🦲ྀི👨🏻‍🦲ྀི🧔🏻‍♀ྀི🧔🏻ྀི🧔🏻‍♂ྀི👵🏻ྀི🧓🏻ྀི👴🏻ྀི🤜🏻⋆͛🤛🏻🙆🏻 ̖́-‬🐻‍❄️𓈒 𓂂𓏸👌🏻 ̖́-‬👍🏻✨︎´--`🙌🏻´-✌︎ -᷅ ̫̈-᷄ ✌︎🙌🏻 ❤︎ ⸝⸝✌🏻‪·͜·✌🏻ꉂ🤣‪‪‬‪𐤔✊🏻‪ ̖́-‬- ̗̀👏🏻 ̖́-- ̗̀ 🙏🏻 ̖́-👍🏻 ̖́-︎ꉂ🤭︎‪💕🫶🏻💗 ̖́-‬ =͟͟͞͞🏃=͟͟͞͞
더 많은 이모티콘 찾기 (ง ᵕᴗᵕ)ว
한국어
별과 꽃
🜸🜚🞹🞸🞷🞶🞵✴︎𑁍⊰✿✿ܓ❀्͙☪︎·̩͙⇝ۣۜ☆ۣۜ⇜☆彡★彡✫彡✵彡ミ★ミ☆ミ✭☁ミ✲ミ⛧ミ⛦⛥ミ⛧彡*・☪·̩͙̊₊✯͡✩⡱⋰˚☆⋰˚★⋰˚✩𓇼ᯓ★͙͘͡★𓇽‧✧̣̥̇‧🗲˗ˋˏϟˎˊ˗=͟͟͞͞ ͟͟͞͞𖤐𖤐𖡬 𖤐֎🎕❃ུ۪❀ུ۪❁ུ۪❃ུ۪❀ུ۪⏤͟͟͞͞★༊*·˚༊·˚.͙·☽.·͙☽★᭄ꦿ᭄ꦿ꙰ૈ☆─ꞋꞌꞋ★ꞋꞌꞋ─★̶̲ . ˖ ͘ ⭑ ֺ ๋☆̶ ִׂ ٭★̲⌁. ࣪˖✶༄ ‧₊˚❁ཻུ۪۪⸙͎۪۫❁ཻུ۪۪❝◟✿◞❞𓂃 ৎ୭ 𓂃❃⃟⸽⸽⃟─⊳࿐ྀུ ❀ꦿ֗⚘༉**•̩̩͙✩•̩̩͙**✿ڿڰۣ✿∘˚˳°∘°
물체
♡⃞⃛୭\̅_̅/̷̚ʾ☘︎☀︎☁︎𐂂𐂃𐂄𐂅©®✈︎§🗡𐃉˖◛⁺˖✎⁾⁾⁾⪩⪨Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒᙙᙖεїзههههههﻬﻬﻬﻬﻬ℺ຶཽྈ𖦊້ᖭི༏ᖫྀʚϊɞཐིཋྀஐﻬਏਓઇଓପଓএ᭄ꦿ᭄๑҉✩⡱ܤⅽ[ː̠̈ː̠̈ː̠̈] ͌𑂙օյշՅկՏճԴՑգ𖨆❣︎𖨆𖤐: ̗̀➛╰┈➤𓍊𓋼𓋼𓍊・. 𓋼𓍊ꔫꦿ᭄౨ৎ੭ৎ౨९ꪆ୧୨୧᧔o᧓𝜗𝜚𝝑𝝔𝛝𝟈۶ৎᕷ˖°ᕷ₊·꧖ꦿꦸ✉︀𓍯𓆩❦𓆪𖡎𖠣🕭᭝𖢻 ̳ ̳ ̳ ̳ ͙ ڪ⚽︎ཐི ✦⃘̵̥̇ ཋྀ𖠚➳જ⁀➴𐙚𐙚⋆˚𐙚࿓✎ꪑ☠︎�︎︎◝✩🕊 ͗ ͗︎︎♡- ̗̀⚠︎ ̖́-*☂︎*̣̩⋆̩
하트
❤︎🎔♡゛♡̇♡̈♡⃛♡⃜ෆ̇ෆ̈ෆ⃛ෆ⃜۵♡̷̷̷♡̷̷̷ྉ♡̷⁺♡༘❤️🩷🧡💛💚💙🩵💜🤎🖤🩶🤍❤ྀི️🩷ྀི🧡ྀི💛ྀི💚ྀི💙ྀི🩵ྀི💜ྀི🤎ྀི🖤ྀི🩶ྀི🤍ྀི💗💓💔💟💕💖♡̵♡̴ᡣ𐭩ᯓᡣ𐭩💘💝💞εïзɞʚऌॢ*⁀➷♥—̳͟͞͞♡˚₊·—̳͟͞͞♡—̳͟͞͞♥˚₊·—̳͟͞͞♥=͟͟͞͞➳❥˚₊· ͟͟͞͞➳ ❥»-♡→♡̳͟͞͞—♡=͟͟͞͞ ³ ³♥=͟͟͞͞ ³ ³❤︎=͟͟͞͞ ³ ³♡̊̈♡̑̈♡̐̈♡̌̈♡̆̎♡꙼̈♡̄̈ʚ୧୨ɞʚ♡⃛ɞʚ♥ɞʚ◡̈⃝ɞ♡⁼³₌₃💓⁼³₌₃˛ε♡з¸°ε♡з°𐀶𑁤♡ᩚᰔᩚ♡̷̷̷ᩚ❤ᩚ︎♡⃝❥⃝♡̇ⷦⷪ♡̇ͪͦ♡̇ͣͪ̇ͣͪ♡゚゚゚̥̥̊♡꙳♡࿐♡༣・͛♡̷̷̷・͛⭑͛♡⭑͛യෆ̈ʚ⃛ɞ༘ ໊♡̤̮♡ͥ♡ͦ♡ͮ♡ͤ۵ε ᴗ̈ ɜʚ◡̈ɞ~❥♡ᵎᵎᵎ♡ʾʾ⌁❤︎⌁❥・•∿ ෆ-`ღ´--`♡´--`♥´-˗ˋˏ ♡̷̷̷ ˎˊ˗•͛ ♡̷̷̷ •͛˗ˋˏ ♡̷̷̷ ˎˊ∘°. 。-ˋˏ ♡̴ ˎˊ--ˋˏ ♡ ˎˊ--ˋˏ ♡꙼̈ ˎˊ--ˋˏ ♡̤̮ ˎˊ--ˋˏ ♡ᩚ ˎˊ--ˋˏ ♡༘ ˎˊ--ˋˏ ♡⃝ ˎˊ--ˋˏ ෆ⃛ ˎˊ-˗ˋˏ°❤°ˎˊ˗˗ˋˏ°•୨❤୧•°ˎˊ˗。゚•┈୨♡୧┈•゚。˗ˋ◜❤◝ˊ˗໒♥꒱ઇ♥ଓଘ♥ଓᙙ♥ᙖε♥з˛ε♥з¸Ƹ̵♥Ʒ꒰໓ ♥ ໕꒱⑉♥⋆⸜♥⸝‍⋆⸜♡⸝‍⸜❤︎⸝‍⸜♡⃛⸝‍⸜ෆ⸝‍ᝰ♡‍ᝰෆ‍꒰໓ ♡⃛ ໕꒱ღ᭄ꦿ~ᩚ⊱♡⊰♡̸ ̸  ̸ ߮߰🖤߮߬ ⃕߮߰❤߮߬ ⃕߮߰♥️߮߬ ⃕߮߰🧡߮߬ ⃕߮߰💛߮߬ ⃕߮߰💚߮߬ ⃕߮߰💙߮߬ ⃕߮߰💜߮߬ ⃕߮߰🤎߮߬ ⃕߮߰🤍߮߬ ⃕߮߰💔߮߬ ⃕߮߰💝߮߬ ⃕߮߰💖߮߬ ⃕ᬏ᭄꒰ఎ໒꒱෴❤෴რᩚᨼᩚ?ᩚᥫ᭡༺♥༻𓆩♡𓆪𓆩♡͛𓆪♡ོᝰꪑ꙳⸌♡⸍꙳˚‧。♥。‧˚°• ♥ •°꒰১♥໒꒱꒰໓♥໕꒱₰ ૢ♥ ັ♡̷̷̷‧˚₊ৎ୭‹𝟹°̩̥‧̥·̊‧̍̊ ♡ °̩̥˚̩̩̥͙°̩̥︠♡︠♥︠❤︠♡︡︠♥︡︠❤︡•◦❥◦•˗ˋ꒰♥꒱ˊ˗: ̗̀ ♡ˎˊ:: ̗̀ ♥ˎˊ:◜♥◞˗ˋ◜♥◝ˊ˗┈ˏˋ♥´ˎ┈・͛♡̷̷̷・͛ ᐧ༚̮𓏲 ࣪₊♡𓂃༾♡༿𓊆♡︎𓊇𓂃༞♡❥𓂃𓏧ᘛ ❤︎ ᘚ╰𓆇՞ ❤︎ 𓆇՞╮❤︎ꔛ❜❛ ❤︎ 𓂃೨◞♡◟⠂˖❥࿐𓂅❤︎𐑡੭҄ˆ❤︎⌢ ᐞ♡̷•°₊ෆ⸒⸒༺ʚ♥ɞ༻ॱ˚ʚ♥ɞ˚ॱ꧁❤︎꧂𓈒𓏸 𓂂𓈒 ♡ 𓂂 𓈒𓏸𐑺 ࣪𓈒𐦠˚ෆ*₊ᥫ᭡ˎˊ˗ཐིི ྐ❤︎ ཋྀཐིི ♡⃟ ཋྀ𓆩ᥫ᭡𓆪🖤 ྀ࿐྄ྀ-; ੈ♡˳🝮ᡴꪫ𑣲৻ꪆ
물음표
?¿؟ˀ̣Ɂʔˀ🙻🙹🙺ˀ̣っ̣𓃇
달과 점성술
보드게임
♟︎🙾🙿🀀🀁🀂🀃🀅🀆🀇🀈🀉🀊🀋🀌🀍🀎🀏🀐🀑🀒🀓🀔🀕🀖🀗🀘🀙🀚🀛🀜🀝🀞🀟🀠🀡🀢🀣🀤🀥🀦🀧🀨🀩🀪🀫🀰🀱🀲🀳🀴🀵🀶🀷🀸🀹🀺🀻🀼🀽🀾🀿🁀🁁🁂🁃🁄🁅🁆🁇🁈🁉🁊🁋🁌🁍🁎🁏🁐🁑🁒🁓🁔🁕🁖🁗🁘🁙🁚🁛🁜🁝🁞🁟🁠🁡🁢🁣🁤🁥🁦🁧🁨🁩🁪🁫🁬🁭🁮🁯🁰🁱🁲🁳🁴🁵🁶🁷🁸🁹🁺🁻🁼🁽🁾🁿🂀🂁🂂🂃🂄🂅🂆🂇🂈🂉🂊🂋🂌🂍🂎🂏🂐🂑🂒🂓
중국어
⦿࿏꙰Øϕ
그리스어
αβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
음성학
ʌɑ:æeəɜ:ɪi:ɒɔ:ʊu:aɪaʊeɪoʊɔɪeəɪəʊəbdfghjklmnŋprsʃttʃθðvwzʒdʒ
모서리
˩˥˦˧˨
`
사각형
삼각형
기술적인
비교
분수
½¾¼%
번호
¹²³​㊶
화살표
⬿⥿⤿
음악
🎵🎶🎼🎹🎻🎷🎸🎺🥁🎙🎚🎛🎤🎧📻𝅜𝅝𝅗𝅥𝅘𝅥𝅘𝅥𝅮𝅘𝅥𝅯𝅘𝅥𝅰𝅘𝅥𝅱𝅘𝅥𝅲𝄀𝄁𝄂𝄃𝄄𝄅𝄆𝄇𝄈𝄉𝄊𝄋𝄌𝄍𝄎𝄏𝄐𝄑𝄒𝄓𝄔𝄕𝄖𝄗𝄘𝄙𝄚𝄛𝄜𝄝𝄞𝄟𝄠𝄡𝄢𝄣𝄤𝄥𝄦𝄩𝄪𝄫𝄬𝄭𝄮𝄯𝄰𝄱𝄲𝄳𝄴𝄵𝄶𝄷𝄸𝄹𝄺𝄻𝄼𝄽𝄾𝄿𝅀𝅁𝅂𝅃𝅄𝅅𝅆𝅇𝅈𝅉𝅊𝅋𝅌𝅍𝅎𝅏𝅐𝅑𝅒𝅓𝅔𝅕𝅖𝅗𝅘𝅙𝅚𝅛𝅧𝅨𝅩𝅥𝅦𝅪𝅫𝅬𝅮𝅯𝅰𝅱𝅲𝅭𝅳𝅴𝅵𝅶𝅷𝅸𝅹𝅺𝅻𝅼𝅽𝅾𝅿𝆀𝆁𝆂𝆃𝆄𝆊𝆋𝆅𝆆𝆇𝆈𝆉𝆌𝆍𝆎𝆏𝆐𝆑𝆒𝆓𝆔𝆕𝆖𝆗𝆘𝆙𝆚𝆛𝆜𝆝𝆞𝆟𝆠𝆡𝆢𝆣𝆤𝆥𝆦𝆧𝆨𝆩𝆪𝆫𝆬𝆭𝆮𝆯𝆰𝆱𝆲𝆳𝆴𝆵𝆶𝆷𝆸𝆹𝆺𝆹𝅥𝆺𝅥𝆹𝅥𝅮𝆺𝅥𝅮𝆹𝅥𝅯𝆺𝅥𝅯𝇁𝇂𝇃𝇄𝇅𝇆𝇇𝇈𝇉𝇊𝇋𝇌𝇍𝇎𝇏𝇐𝇑𝇒𝇓𝇔𝇕𝇖𝇗𝇘𝇙𝇚𝇛𝇜𝇝
°ϟ
체크
괄호
︿«»﴿𓊆𓊇𓊆ྀི𓊇ྀི
구두법
·ʹʺʻʼʽʾʿˀˁ˂˃˄˅ˆˇˈˉˊˋˌˍˎˏːˑ˒˓˔˕˖˗˘˙˚˛˜˝˞ˠˡ¿ǃļį¡.ᐟ ͙ᐟʺ̤ꜝ⃝?⃝!⃝﹖⃝﹗⃝ꜝꜝꔚ
수학
πΣ÷±×
🖓🖒🖐🖑🖏🖔🖕🖖🖗🖘🖙🖚🖛🖜🖝🖞🖟🖠🖡🖢🖣👆👇👈👉👊👋👌👍👎👏👐🖎🤘🤙🤚🤛🤜🤝🤞🤟
여백/공백
  
오검
기타 수학 기호
⦿⧿
S.M.O.
⨿⩿⪿⫿
점자
카드
🂠🂡🂢🂣🂤🂥🂦🂧🂨🂩🂪🂫🂬🂭🂮🂱🂲🂳🂴🂵🂶🂷🂸🂹🂺🂻🂼🂽🂾🂿🃁🃂🃃🃄🃅🃆🃇🃈🃉🃊🃋🃌🃍🃎🃏🃑🃒🃓🃔🃕🃖🃗🃘🃙🃚🃛🃜🃝🃞🃟🃠🃡🃢🃣🃤🃥🃦🃧🃨🃩🃪🃫🃬🃭🃮🃯🃰🃱🃲🃳🃴🃵
그으즈어
디베히어
ހށނރބޅކއވމފދތލގޏސޑޒޓޔޕޖޗޘޙޚޛޜޝޞޟޠޡޢޣޤޥ
언어
🅐🅑🅒🅓🅔🅕🅖🅗🅘🅙🅚🅛🅜🅝🅞🅟🅠🅡🅢🅣🅤🅥🅦🅧🅨🅩🄰🄱🄲🄳🄴🄵🄶🄷🄸🄹🄺🄻🄼🄽🄾🄿🅀🅁🅂🅃🅄🅅🅆🅇🅈🅉🅰🅱🅲🅳🅴🅵🅶🅷🅸🅹🅺🅻🅼🅽🅾🅿🆀🆁🆂🆃🆄🆅🆆🆉🆇🆈
캐나다 원주민 음절
바이 문자
Yi 문자
ꀀ
바뭄 문자
𖠀𖠁𖠂𖠃𖠄𖠅𖠆𖠇𖠈𖠉𖠊𖠋𖠌𖠍𖠎𖠏𖠐𖠑𖠒𖠓𖠔𖠕𖠖𖠗𖠘𖠙𖠚𖠛𖠜𖠝𖠞𖠟𖠠𖠡𖠢𖠣𖠤𖠥𖠦𖠧𖠨𖠩𖠪𖠫𖠬𖠭𖠮𖠯𖠰𖠱𖠲𖠳𖠴𖠵𖠶𖠷𖠸𖠹𖠺𖠻𖠼𖠽𖠾𖠿𖡀𖡁𖡂𖡃𖡄𖡅𖡆𖡇𖡈𖡉𖡊𖡋𖡌𖡍𖡎𖡏𖡐𖡑𖡒𖡓𖡔𖡕𖡖𖡗𖡘𖡙𖡚𖡛𖡜𖡝𖡞𖡟𖡠𖡡𖡢𖡣𖡤𖡥𖡦𖡧𖡨𖡩𖡪𖡫𖡬𖡭𖡮𖡯𖡰𖡱𖡲𖡳𖡴𖡵𖡶𖡷𖡸𖡹𖡺𖡻𖡼𖡽𖡾𖡿𖢀𖢁𖢂𖢃𖢄𖢅𖢆𖢇𖢈𖢉𖢊𖢋𖢌𖢍𖢎𖢏𖢐𖢑𖢒𖢓𖢔𖢕𖢖𖢗𖢘𖢙𖢚𖢛𖢜𖢝𖢞𖢟𖢠𖢡𖢢𖢣𖢤𖢥𖢦𖢧𖢨𖢩𖢪𖢫𖢬𖢭𖢮𖢯𖢰𖢱𖢲𖢳𖢴𖢵𖢶𖢷𖢸𖢹𖢺𖢻𖢼𖢽𖢾𖢿𖣀𖣁𖣂𖣃𖣄𖣅𖣆𖣇𖣈𖣉𖣊𖣋𖣌𖣍𖣎𖣏𖣐𖣑𖣒𖣓𖣔𖣕𖣖𖣗𖣘𖣙𖣚𖣛𖣜𖣝𖣞𖣟𖣠𖣡𖣢𖣣𖣤𖣥𖣦𖣧𖣨𖣩𖣪𖣫𖣬𖣭𖣮𖣯𖣰𖣱𖣲𖣳𖣴𖣵𖣶𖣷𖣸𖣹𖣺𖣻𖣼𖣽𖣾𖣿𖤀𖤁𖤂𖤃𖤄𖤅𖤆𖤇𖤈𖤉𖤊𖤋𖤌𖤍𖤎𖤏𖤐𖤑𖤒𖤓𖤔𖤕𖤖𖤗𖤘𖤙𖤚𖤛𖤜𖤝𖤞𖤟𖤠𖤡𖤢𖤣𖤤𖤥𖤦𖤧𖤨𖤩𖤪𖤫𖤬𖤭𖤮𖤯𖤰𖤱𖤲𖤳𖤴𖤵𖤶𖤷𖤸𖤹𖤺𖤻𖤼𖤽𖤾𖤿𖥀𖥁𖥂𖥃𖥄𖥅𖥆𖥇𖥈𖥉𖥊𖥋𖥌𖥍𖥎𖥏𖥐𖥑𖥒𖥓𖥔𖥕𖥖𖥗𖥘𖥙𖥚𖥛𖥜𖥝𖥞𖥟𖥠𖥡𖥢𖥣𖥤𖥥𖥦𖥧𖥨𖥩𖥪𖥫𖥬𖥭𖥮𖥯𖥰𖥱𖥲𖥳𖥴𖥵𖥶𖥷𖥸𖥹𖥺𖥻𖥼𖥽𖥾𖥿𖦀𖦁𖦂𖦃𖦄𖦅𖦆𖦇𖦈𖦉𖦊𖦋𖦌𖦍𖦎𖦏𖦐𖦑𖦒𖦓𖦔𖦕𖦖𖦗𖦘𖦙𖦚𖦛𖦜𖦝𖦞𖦟𖦠𖦡𖦢𖦣𖦤𖦥𖦦𖦧𖦨𖦩𖦪𖦫𖦬𖦭𖦮𖦯𖦰𖦱𖦲𖦳𖦴𖦵𖦶𖦷𖦸𖦹𖦺𖦻𖦼𖦽𖦾𖦿𖧀𖧁𖧂𖧃𖧄𖧅𖧆𖧇𖧈𖧉𖧊𖧋𖧌𖧍𖧎𖧏𖧐𖧑𖧒𖧓𖧔𖧕𖧖𖧗𖧘𖧙𖧚𖧛𖧜𖧝𖧞𖧟𖧠𖧡𖧢𖧣𖧤𖧥𖧦𖧧𖧨𖧩𖧪𖧫𖧬𖧭𖧮𖧯𖧰𖧱𖧲𖧳𖧴𖧵𖧶𖧷𖧸𖧹𖧺𖧻𖧼𖧽𖧾𖧿𖨀𖨁𖨂𖨃𖨄𖨅𖨆𖨇𖨈𖨉𖨊𖨋𖨌𖨍𖨎𖨏𖨐𖨑𖨒𖨓𖨔𖨕𖨖𖨗𖨘𖨙𖨚𖨛𖨜𖨝𖨞𖨟𖨠𖨡𖨢𖨣𖨤𖨥𖨦𖨧𖨨𖨩𖨪𖨫𖨬𖨭𖨮𖨯𖨰𖨱𖨲𖨳𖨴𖨵𖨶𖨷𖨸
연금술
🜀🜁🜂🜃🜄🜅🜆🜇🜈🜉🜊🜋🜌🜍🜎🜏🜐🜑🜒🜓🜔🜕🜖🜗🜘🜙🜚🜛🜜🜝🜞🜟🜠🜡🜢🜣🜤🜥🜦🜧🜨🜩🜪🜫🜬🜭🜮🜯🜰🜱🜲🜳🜴🜵🜶🜷🜸🜹🜺🜻🜼🜽🜾🜿🝀🝁🝂🝃🝄🝅🝆🝇🝈🝉🝊🝋🝌🝍🝎🝏🝐🝑🝒🝓🝔🝕🝖🝗🝘🝙🝚🝛🝜🝝🝞🝟🝠🝡🝢🝣🝤🝥🝦🝧🝨🝩🝪🝫🝬🝭🝮🝯🝰🝱🝲🝳
선문자 B
𐀀𐀁𐀂𐀃𐀄𐀅𐀆𐀇𐀈𐀉𐀊𐀋𐀍𐀎𐀏𐀐𐀑𐀒𐀓𐀔𐀕𐀖𐀗𐀘𐀙𐀚𐀛𐀜𐀝𐀞𐀟𐀠𐀡𐀢𐀣𐀤𐀥𐀦𐀨𐀩𐀪𐀫𐀬𐀭𐀮𐀯𐀰𐀱𐀲𐀳𐀴𐀵𐀶𐀷𐀸𐀹𐀺𐀼𐀽𐀿𐁀𐁁𐁂𐁃𐁄𐁅𐁆𐁇𐁈𐁉𐁊𐁋𐁌𐁍𐁐𐁑𐁒𐁓𐁔𐁕𐁖𐁗𐁘𐁙𐁚𐁛𐁜𐁝
Linear B Ideograms
𐂀𐂁𐂂𐂃𐂄𐂅𐂆𐂇𐂈𐂉𐂊𐂋𐂌𐂍𐂎𐂏𐂐𐂑𐂒𐂓𐂔𐂕𐂖𐂗𐂘𐂙𐂚𐂛𐂜𐂝𐂞𐂟𐂠𐂡𐂢𐂣𐂤𐂥𐂦𐂧𐂨𐂩𐂪𐂫𐂬𐂭𐂮𐂯𐂰𐂱𐂲𐂳𐂴𐂵𐂶𐂷𐂸𐂹𐂺𐂻𐂼𐂽𐂾𐂿𐃀𐃁𐃂𐃃𐃄𐃅𐃆𐃇𐃈𐃉𐃊𐃋𐃌𐃍𐃎𐃏𐃐𐃑𐃒𐃓𐃔𐃕𐃖𐃗𐃘𐃙𐃚𐃛𐃜𐃝𐃞𐃟𐃠𐃡𐃢𐃣𐃤𐃥𐃦𐃧𐃨𐃩𐃪𐃫𐃬𐃭𐃮𐃯𐃰𐃱𐃲𐃳𐃴𐃵𐃶𐃷𐃸𐃹𐃺
단위
티베트어
༿ཿ྿
타밀어
ி
메로이트
𐦀𐦁𐦂𐦃𐦄𐦅𐦆𐦇𐦈𐦉𐦊𐦋𐦌𐦍𐦎𐦏𐦐𐦑𐦒𐦓𐦔𐦕𐦖𐦗𐦘𐦙𐦚𐦛𐦜𐦝𐦞𐦟
쐐기문자
𒀀𒀁𒀂𒀃𒀄𒀅𒀆𒀇𒀈𒀉𒀊𒀋𒀌𒀍𒀎𒀏𒀐𒀑𒀒𒀓𒀔𒀕𒀖𒀗𒀘𒀙𒀚𒀛𒀜𒀝𒀞𒀟𒀠𒀡𒀢𒀣𒀤𒀥𒀦𒀧𒀨𒀩𒀪𒀫𒀬𒀭𒀮𒀯𒀰𒀱𒀲𒀳𒀴𒀵𒀶𒀷𒀸𒀹𒀺𒀻𒀼𒀽𒀾𒀿𒁀𒁁𒁂𒁃𒁄𒁅𒁆𒁇𒁈𒁉𒁊𒁋𒁌𒁍𒁎𒁏𒁐𒁑𒁒𒁓𒁔𒁕𒁖𒁗𒁘𒁙𒁚𒁛𒁜𒁝𒁞𒁟𒁠𒁡𒁢𒁣𒁤𒁥𒁦𒁧𒁨𒁩𒁪𒁫𒁬𒁭𒁮𒁯𒁰𒁱𒁲𒁳𒁴𒁵𒁶𒁷𒁸𒁹𒁺𒁻𒁼𒁽𒁾𒁿𒂀𒂁𒂂𒂃𒂄𒂅𒂆𒂇𒂈𒂉𒂊𒂋𒂌𒂍𒂎𒂏𒂐𒂑𒂒𒂓𒂔𒂕𒂖𒂗𒂘𒂙𒂚𒂛𒂜𒂝𒂞𒂟𒂠𒂡𒂢𒂣𒂤𒂥𒂦𒂧𒂨𒂩𒂪𒂫𒂬𒂭𒂮𒂯𒂰𒂱𒂲𒂳𒂴𒂵𒂶𒂷𒂸𒂹𒂺𒂻𒂼𒂽𒂾𒂿𒃀𒃁𒃂𒃃𒃄𒃅𒃆𒃇𒃈𒃉𒃊𒃋𒃌𒃍𒃎𒃏𒃐𒃑𒃒𒃓𒃔𒃕𒃖𒃗𒃘𒃙𒃚𒃛𒃜𒃝𒃞𒃟𒃠𒃡𒃢𒃣𒃤𒃥𒃦𒃧𒃨𒃩𒃪𒃫𒃬𒃭𒃮𒃯𒃰𒃱𒃲𒃳𒃴𒃵𒃶𒃷𒃸𒃹𒃺𒃻𒃼𒃽𒃾𒃿𒄀𒄁𒄂𒄃𒄄𒄅𒄆𒄇𒄈𒄉𒄊𒄋𒄌𒄍𒄎𒄏𒄐𒄑𒄒𒄓𒄔𒄕𒄖𒄗𒄘𒄙𒄚𒄛𒄜𒄝𒄞𒄟𒄠𒄡𒄢𒄣𒄤𒄥𒄦𒄧𒄨𒄩𒄪𒄫𒄬𒄭𒄮𒄯𒄰𒄱𒄲𒄳𒄴𒄵𒄶𒄷𒄸𒄹𒄺𒄻𒄼𒄽𒄾𒄿𒅀𒅁𒅂𒅃𒅄𒅅𒅆𒅇𒅈𒅉𒅊𒅋𒅌𒅍𒅎𒅏𒅐𒅑𒅒𒅓𒅔𒅕𒅖𒅗𒅘𒅙𒅚𒅛𒅜𒅝𒅞𒅟𒅠𒅡𒅢𒅣𒅤𒅥𒅦𒅧𒅨𒅩𒅪𒅫𒅬𒅭𒅮𒅯𒅰𒅱𒅲𒅳𒅴𒅵𒅶𒅷𒅸𒅹𒅺𒅻𒅼𒅽𒅾𒅿𒆀𒆁𒆂𒆃𒆄𒆅𒆆𒆇𒆈𒆉𒆊𒆋𒆌𒆍𒆎𒆏𒆐𒆑𒆒𒆓𒆔𒆕𒆖𒆗𒆘𒆙𒆚𒆛𒆜𒆝𒆞𒆟𒆠𒆡𒆢𒆣𒆤𒆥𒆦𒆧𒆨𒆩𒆪𒆫𒆬𒆭𒆮𒆯𒆰𒆱𒆲𒆳𒆴𒆵𒆶𒆷𒆸𒆹𒆺𒆻𒆼𒆽𒆾𒆿𒇀𒇁𒇂𒇃𒇄𒇅𒇆𒇇𒇈𒇉𒇊𒇋𒇌𒇍𒇎𒇏𒇐𒇑𒇒𒇓𒇔𒇕𒇖𒇗𒇘𒇙𒇚𒇛𒇜𒇝𒇞𒇟𒇠𒇡𒇢𒇣𒇤𒇥𒇦𒇧𒇨𒇩𒇪𒇫𒇬𒇭𒇮𒇯𒇰𒇱𒇲𒇳𒇴𒇵𒇶𒇷𒇸𒇹𒇺𒇻𒇼𒇽𒇾𒇿𒈀𒈁𒈂𒈃𒈄𒈅𒈆𒈇𒈈𒈉𒈊𒈋𒈌𒈍𒈎𒈏𒈐𒈑𒈒𒈓𒈔𒈕𒈖𒈗𒈘𒈙𒈚𒈛𒈜𒈝𒈞𒈟𒈠𒈡𒈢𒈣𒈤𒈥𒈦𒈧𒈨𒈩𒈪𒈫𒈬𒈭𒈮𒈯𒈰𒈱𒈲𒈳𒈴𒈵𒈶𒈷𒈸𒈹𒈺𒈻𒈼𒈽𒈾𒈿𒉀𒉁𒉂𒉃𒉄𒉅𒉆𒉇𒉈𒉉𒉊𒉋𒉌𒉍𒉎𒉏𒉐𒉑𒉒𒉓𒉔𒉕𒉖𒉗𒉘𒉙𒉚𒉛𒉜𒉝𒉞𒉟𒉠𒉡𒉢𒉣𒉤𒉥𒉦𒉧𒉨𒉩𒉪𒉫𒉬𒉭𒉮𒉯𒉰𒉱𒉲𒉳𒉴𒉵𒉶𒉷𒉸𒉹𒉺𒉻𒉼𒉽𒉾𒉿𒊀𒊁𒊂𒊃𒊄𒊅𒊆𒊇𒊈𒊉𒊊𒊋𒊌𒊍𒊎𒊏𒊐𒊑𒊒𒊓𒊔𒊕𒊖𒊗𒊘𒊙𒊚𒊛𒊜𒊝𒊞𒊟𒊠𒊡𒊢𒊣𒊤𒊥𒊦𒊧𒊨𒊩𒊪𒊫𒊬𒊭𒊮𒊯𒊰𒊱𒊲𒊳𒊴𒊵𒊶𒊷𒊸𒊹𒊺𒊻𒊼𒊽𒊾𒊿𒋀𒋁𒋂𒋃𒋄𒋅𒋆𒋇𒋈𒋉𒋊𒋋𒋌𒋍𒋎𒋏𒋐𒋑𒋒𒋓𒋔𒋕𒋖𒋗𒋘𒋙𒋚𒋛𒋜𒋝𒋞𒋟𒋠𒋡𒋢𒋣𒋤𒋥𒋦𒋧𒋨𒋩𒋪𒋫𒋬𒋭𒋮𒋯𒋰𒋱𒋲𒋳𒋴𒋵𒋶𒋷𒋸𒋹𒋺𒋻𒋼𒋽𒋾𒋿𒌀𒌁𒌂𒌃𒌄𒌅𒌆𒌇𒌈𒌉𒌊𒌋𒌌𒌍𒌎𒌏𒌐𒌑𒌒𒌓𒌔𒌕𒌖𒌗𒌘𒌙𒌚𒌛𒌜𒌝𒌞𒌟𒌠𒌡𒌢𒌣𒌤𒌥𒌦𒌧𒌨𒌩𒌪𒌫𒌬𒌭𒌮𒌯𒌰𒌱𒌲𒌳𒌴𒌵𒌶𒌷𒌸𒌹𒌺𒌻𒌼𒌽𒌾𒌿𒍀𒍁𒍂𒍃𒍄𒍅𒍆𒍇𒍈𒍉𒍊𒍋𒍌𒍍𒍎𒍏𒍐𒍑𒍒𒍓𒍔𒍕𒍖𒍗𒍘𒍙𒍚𒍛𒍜𒍝𒍞𒍟𒍠𒍡𒍢𒍣𒍤𒍥𒍦𒍧𒍨𒍩𒍪𒍫𒍬𒍭𒍮𒍯𒍰𒍱𒍲𒍳𒍴𒍵𒍶𒍷𒍸𒍹𒍺𒍻𒍼𒍽𒍾𒍿𒎀𒎁𒎂𒎃𒎄𒎅𒎆𒎇𒎈𒎉𒎊𒎋𒎌𒎍𒎎𒎏𒎐𒎑𒎒𒎓𒎔𒎕𒎖𒎗𒎘𒎙𒐀𒐁𒐂𒐃𒐄𒐅𒐆𒐇𒐈𒐉𒐊𒐋𒐌𒐍𒐎𒐏𒐐𒐑𒐒𒐓𒐔𒐕𒐖𒐗𒐘𒐙𒐚𒐛𒐜𒐝𒐞𒐟𒐠𒐡𒐢𒐣𒐤𒐥𒐦𒐧𒐨𒐩𒐪𒐫𒐬𒐭𒐮𒐯𒐰𒐱𒐲𒐳𒐴𒐵𒐶𒐷𒐸𒐹𒐺𒐻𒐼𒐽𒐾𒐿𒑀𒑁𒑂𒑃𒑄𒑅𒑆𒑇𒑈𒑉𒑊𒑋𒑌𒑍𒑎𒑏𒑐𒑑𒑒𒑓𒑔𒑕𒑖𒑗𒑘𒑙𒑚𒑛𒑜𒑝𒑞𒑟𒑠𒑡𒑢𒑰𒑱𒑲𒑳𐎠𐎡𐎢𐎣𐎤𐎥𐎦𐎧𐎨𐎩𐎪𐎫𐎬𐎭𐎮𐎯𐎰𐎱𐎲𐎳𐎴𐎵𐎶𐎷𐎸𐎹𐎺𐎻𐎼𐎽𐎾𐎿𐏀𐏁𐏂𐏃𐏈𐏉𐏊𐏋𐏌𐏍𐏎𐏏𐏐𐏑𐏒𐏓𐏔𐏕
Cham
번외
1. 글 방향 반전문자
About이 공백문자 뒤에 입력된/입력되는 모든 글자는 역순으로 입력/정렬됩니다. 예) 가나다 ➠ 다나가 / 사용 불가능한 곳 : 트위터, 페이스북, 유튜브, 카카오톡(PC버전), LINE, 인스타그램, 카카오스토리, Discord
2. 인스타 하이라이트 이름 제거 문자
About이 문자를 하이라이트 이름으로 넣으면 이름 없는 인스타 하이라이트를 만들 수 있습니다.
3. 트위터 공백 닉네임 특수문자
About이 문자를 트위터 닉네임으로 지정하면 공백 이름의 닉네임을 생성할 수 있습니다.
ً
사용 팁
이 페이지에서 제공하는 특수 문자 목록은 snskeyboard의 모든 페이지에 쉽게 적용할 수 있어요. 예를 들면 이모티콘 페이지의 이모티콘 요소로도 활용할 수 있고 또는 아스키 아트 페이지의 일부이기도 하답니다. (๑>ᴗ<๑)
규칙
  • 위 표에서 복사 할 특수 문자를 선택하세요.
  • 여러 개를 선택할 수 있어요.
  • '복사' 버튼을 눌러 간편하게 클립 보드에 복사하세요.
  • '초기화' 버튼을 누르면 클릭한 모든 내용이 삭제돼요.
읽어주세요
  • 이 특수 문자에는 일반적인 키보드 레이아웃으로 표현할 수없는 문자가 포함되어 있어요.
  • 이 특수 문자는 사용 환경에 따라 다르게 표시 될 수 있어요.
특수 문자
특수 문자는 문자 세트의 알파벳과 숫자로 되어 있지 않은 또 다른 문자에요. 특히 쉼표, 마침표, 따옴표, 대수 기호, 특수 기호, 줄 바꿈, 줄 바꿈, 삭제 및 esc 문자가 그런 경우죠. snskeyboard.com은 소셜 미디어나 채팅에서 사용할 수 있는 다양하고 독특한 특수 문자 목록을 제공해요. 이 페이지에 존재하는 특수 문자는 키보드나 유니코드로 표현 할 수 있는 모든 문자가 포함되어 있지는 않지만 독특하고 명확하며 특이한 특수 문자들만을 모았어요.

하나의 명확하고 짧은 특수 문자로 긴 설명없이 모든 의미를 전달할 수 있다면 얼마나 좋을까요? snskeyboard.com에서 제공하는 특수 문자는 소셜 미디어 서비스, 채팅 및 댓글에 최적으로 사용되도록 엄선되었어요. 이 특수 문자 목록을 효과적으로 사용하려면 snskeyboard.com의 인스타 폰트, 이모티콘 및 상형 문자 페이지와 함께 이 목록을 참조하는 것이 좋아요. snskeyboard.com에서 제공하는 모든 페이지가 모든 사용자를 만족시킬 수는 없으므로 여러 페이지를 함께 활용하고 참고하면 보완적인 효과가 있을 거에요.
자세한 사용법
우리는 디지털이 발전함에 따라 다양하고 새롭고 재미있는 방법을 찾아 다녀요. 그리고 언어는 사람들이 서로 의사 소통을 약속한 수단이에요. 우리는 디지털 세계에서 우리 자신만의 언어로 의사 소통하지만, 한편으로 우리는 끊임없이 다양한 새로운 표현 방식을 찾고 있는 셈이죠. 세계의 모든 것과 마찬가지로 언어도 역시 시간이 지남에 따라 변화하고 있어요. 디지털 및 유니코드 기능의 다양성이 우리의 요구를 충족시키는 수단이 되기를 바랄게요. snskeyboard의 '특수 문자' 페이지는 일반적인 키보드 입력으로는 표현하기 어려운 특수 문자 목록을 제공해요. 이모티콘을 제외하고 '☆, ★'의 옵션은 모두 컴퓨터에서 '별'을 표현하는 것이었지만 우리의 '특수 문자' 페이지를 참고하면 '✡✦✧✰✶✴'과 같은 다양한 별 모양의 특수 문자도 사용할 수 있다는 것을 알게 될 수 있을 거에요. 이 목록은 정기적으로 업데이트됩니다.
문제 해결하기
add 특수 문자가 사각형 또는 물음표 또는 블랙 다이아몬드 마크로 표시돼요.
특수문자는 유니코드에 기초를 두고 있어요. 만약 여러분이 snskeyboard.com을 방문했을 때, 장치가 최신의 유니코드를 지원하지 않는다면 문자가 사각형 또는 물음표로 표시돼요.
활용 예제
특수 문자 페이지를 이용하면 문장을 작성할 때 하나 또는 두 개의 조각을 사용하여 장식 요소로 사용할 수 있어요. 그러나 하나의 특수 문자만 사용하는 대신 여러 특수 문자를 결합한다면 또 다른 예술을 만들 수 있겠죠? 이것은 아스키 아트라고 부르는 또 다른 영역이에요. 특수문자와 함께라면 당신의 디지털 라이프는 화려할 거에요.
특수 문자와 유래
비트 코인을 사용하여 특수 문자에 대해 간략히 이야기 해보죠. 비트 코인 기호는 '฿'이에요. 이것은 원래 태국 통화 'baht · บาท'의 상징이었어요. 그러나 비트 코인이 세계적으로 유명해짐에 따라 이 기호는 이제 비트 코인을 나타낸답니다. 우리 생활 양식에 가장 가까운 특수 문자는 어떤 것이 있을까요?

# : 해시라고 해요. 최근 트위터나 Instagram에서 '#hash tag'라고도 해요. 많은 사람들이 그것을 'sharp'또는 's#arp'로 알고 있죠. 한국어에서는 '井(우물 정)'이라고도 해요. 이는 score 기호에서 '♯'을 의미 할 수도 있어요. 물론 음악적으로도 해시 사인도 의미가 있는데 때로는 빌보드 차트의 숫자 1이 '#1'로 표시되곤 하죠. 즉, 숫자를 수정하는 역할을 해요.

♥ : 인간의 감정은 뇌에서 나오나요? 아니면 마음에서 일까요? 후자의 경우가 더 낭만적인 답변일 수 있어요. 이것은 중세 시대에 유래 한 상징이지만 여전히 'i'또는 'you'만큼 세계에서 가장 널리 사용되는 문자에요. 두뇌 모양의 상징으로 당신의 사랑의 감정을 표현한다고 상상해 보세요. 매우 끔찍해요.

% : 'Percento', 백분율을 의미해요. 많은 위대한 수학자들을 배출한 이탈리아인들은 'percento'문장의 일부인 'p'와 'o'만 사용했어요. 'p-o'라고 불리고 결국 '%'가 되었어요.

? ! : '?'는 라틴어 'quaestio'와 라틴어 'io'의 변형이에요.

& : '앰퍼샌드'라는 글자. 이것이 라틴어 'et'의 기원이에요. Z 다음으로 27번째 알파벳이었고 & 기호는 여전히 자주 사용되었어요. 그러나 이러한 기호는 요즘 알파벳의 일부가 아니에요. 앰퍼샌드는 결국 캐릭터 세계의 명왕성정도 되겠네요.

/ : '슬래시'라고해요. 슬래시 기호는 컴퓨터의 나누기 또는 분수에 사용되고 있어요.

^ : '캐럿'이라는 기호에요. 공식을 표현하는 데 사용될 수 있지만, 미소로 '^^'를 표현하기 위해 자주 사용돼요. 이 표시는 특히 한국인에게 사랑 받고 있어요.

_ :이 기호를 'under score'라고 해요. 해시 태그나 전자 메일에 공백을 만드는데 자주 사용되고 있죠. 초기 PC는 공백을 염두에 두고 개발되지 않았답니다. PC에서 공백이 있는지 또는 의미있는 명령인지 확인할 수 없기 때문입이에요.

※ : 'Komejirushi (米印)'의 일본어 기호에요. 쌀 표시를 의미해요. 일본에서는 쌀이 '米'모양 이랍니다. 한국에서는 당구장 이라고 해요. 한국과 일본에서만 사용되고 있어요.

¶ : 단락에 대한 '필로우'. 'C'와 '/'의 조합으로 모델링 되었어요. 비슷한 용어는 '§'이며, 약식 부호 섹션이에요.

☞ : 모양에서 알 수 있듯이 상당히 오래된 표시에요. 가장 오래된 기록이 12세기 스페인에서 나왔으니 이 기호는 인간이 타이포그래피를 사용하기 전에 사용된 거라 볼 수 있겠죠. 산업 혁명 이후 서구의 인쇄 매체 선전에 자주 사용 된 상징이었어요.

☎ : 이 기호는 1990 년대 초까지 많이 사용되었어요. 그러나 최근에는 유선 전화의 중요성이 줄어들었고 앞으로는 휴대 전화를 찾는 것이 점점 어려워 질 것으로 예상되고 있어요.

✉ : 이 기호는 이메일 기호의 상징이기도 해서 전화 기호가 쇠퇴함과 함께 오히려 자주 사용되었어요. 사실 봉투 기호는 전화 기호보다 역사가 더 길답니다. PC에서 스마트 폰에 이르기까지 다양한 장소에서 사용되고 있어요.

@ : 인터넷과 전자 메일이 90 년대 후반에 개발되었을 때 더욱 중요해진 'at' 표시에요. 이것은 원래 미국에서 가격 표시 또는 회계 부기 용어와 유사한 기호였어요. 현재 트위터나 인스타그램에서 특정인에게 답장 할 때 주로 사용되어요. 한국에서는 '골뱅이'라고 하지만 노르웨이에서는 피그 테일, 이탈리아에서는 벌레라고 해요.

☆ : 고대에는 금성 또는 시리우스 A의 상징이었어요. 또한 이슬람과 사회 공산주의 국가들도 이 표시를 깃발에 붙이는 것을 좋아해요.

* : 그리스어에서 파생 된 '별표'라는 기호. 초기 컴퓨터는 알파벳 'x'와 'x'곱셈의 기호가 혼동되기 때문에 별표 기호를 곱셈 부호로 대체 할 수 있었어요. 현재 *는 오타를 수정하는 데 사용되고 있으며 ☆ 대용으로도 자주 사용해요.

♨ : 한국, 일본, 중국에서 주로 발견되는 목욕탕 표시에요.

$ : 통화의 미국 달러 기호. 'D'와 관련이 없는 모양이죠? 이 기호는 스페인어 '페소' 기호의 사본이기 때문에 페소의 'P'와 'S'는 '$'에요. 석유 거래 및 주요 국제 금융 거래는 이 통화를 기반으로 하므로 세계의 주요 통화로 사용되고 있어요.
loveheartletterclose
전체 삭제
keyboard_arrow_up
menu